Home » Hållbarhet

HÅLLBARHET

För EKULF är hållbarhet en viktig fråga som genomsyrar hela organisationen i allt från produktion och arbetsvillkor till produkt- och förpackningsmaterial.

HÅLLBARHET

För EKULF är hållbarhet en viktig fråga som genomsyrar hela organisationen i allt från produktion och arbetsvillkor till produkt- och förpackningsmaterial.

HÅLLBAR PRODUKTION

De producenter och leverantörer som EKULF arbetar med finns till största del inom Europa och är ISO/GMP – certifierade eller har en egen kvalitetspolicy för att säkerhetsställa tillverkningen.

Vi är noggranna med kvalitet- och tillverkningsprocesser och har höga kvalitetskrav på våra samarbetspartners gällande allt ifrån produktion och färdig produkt till hur vår marknadsföring/reklam kommunicerar mot våra kunder. Besök hos underleverantörer/producenter och även logistiska partners sker regelbundet för att säkerställa jämn kvalité i råvaror, produktionen samt att hälso- och miljökrav efterföljs.

Ovan nämnda krav gäller för hela kedjan från produktion till konsument. Som en konsekvens har EKULF valt att inte jobba med andra externa producenter som inte uppfyller de krav som ställs.

KVALITETSARBETE

Vi är och kommer alltid vara, väldigt noga med att våra produkter håller en hög kvalité. Detta gäller såväl befintligt sortiment som nylanseringar av produkter. Innan vi tar in en ny artikel i vårt sortiment gör vi en noggrann test- och kvalitetssäkring som följer de regler som är uppsatta inom EU eller särskilda regler som bara gäller i Sverige.

Vi ser hela tiden till att löpande kontrollera samtliga ingredienser och produktionsdetaljer/specifikationer utifrån de ISO krav och miljökrav som vi satt upp. För att möjliggöra spårbarhet av råvarorna använder sig EKULF av batch-nummer och utgångsdatum.

AFFÄRSIDÉ

”Att förse marknaden med högkvalitativa munvårdsartiklar och idéer till bästa pris på ett så effektivt och attraktivt sätt som möjligt i samklang med miljön”.

MILJÖARBETE

Redan när EKULF grundades år 1969 så skrev vi in i vår affärsidé att vi skulle arbeta i samklang med miljön. Vi ser hela tiden till att vi följer de regler och lagar gällande miljöpåverkan både inom EU och i Sverige. Vi bedriver hela tiden ett kontinuerligt arbete för att minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan.

När det gäller tillverkning av munvårdsprodukter så väljer vi plaster och övrigt material som har minsta tänkbara påverkan på miljön och där materialet i vissa fall även kan återanvändas. Alla våra produkter och förpackningar är återvinningsbara och vi har en säker hantering av vårt avfall genom att följa det regelverk som är satt inom EU för plaster/kemikalier/papp och olika metaller.

TRYGG ARBETSMILJÖ

Våra anställda erbjuds en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi följer tillämpliga lagar och bestämmelser beträffande arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Förutsättningen för en säker arbetsmiljö är att vi har en alkohol- och drogfri arbetsplats. Ingen form för alkohol eller drogpåverkan under arbetstid accepteras. Anställda erbjuds även en friskvårdstimme varje vecka samt ekonomiskt bidrag för godkända fysiska aktiviteter.

Vi värdesätter och respekterar olika kulturella bakgrunder och traditioner. Våra anställda bedöms och behandlas utifrån individens förmåga och kvalifikationer och utfört arbete, inte på grundval av personliga karaktärsdrag eller övertygelse. Vi behandlar samtliga anställda med respekt och värdighet. Ingen anställd får under några omständigheter utsättas för kroppslig bestraffning eller andra former av fysiska, psykiska, sexuella trakasserier eller tvång i någon som helst form. Vi tar avstånd ifrån all form av diskriminering.

Tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete accepteras inte i någon form. Ingen person får kvarhållas i arbete under någon tid mot dennes vilja. Avdrag i lön får inte göras som disciplinär påföljd om detta inte regleras i kollektivavtal eller är godkänt enligt lag. Barnarbete förekommer inte i någon form. Här följer vi de fackliga regler som är uppsatta gällande den anställdes ålder och lön. Vi ser till att samtliga anställda har lön och arbetstider enligt nationella lagar och avtal. Vi har anställningsbevis med samtliga anställda i företaget och respekterar den anställdes rätt till kollektiv löneförhandling.

EKONOMI

EKULF AB är AAA-certifierade sedan minst 10 år tillbaka samt har UC 5 (bankernas upplysningscentral) med en riskklass på under 0,03%, vilket är den lägsta riskprocenten som går att uppnå. Det innebär med andra ord att det är tryggt och säkert att både samarbeta med och handla hos EKULF.